Vision & mission

Visionsarbete är ett sätt att beskriva en framtid, där inga formella krav ställs på trovärdighet, genomförbarhet eller heller kan prövas mot affärsmässighet. Processen är istället ett fritt positivt flöde av tankar om denna framtid. Ingenting är fel eller kan kritiseras.

Varför visionsarbete i organisationen? Jo, det är en metod för att lägga grund för målformuleringar inom olika områden (inklusive huvudsakligt affärsmål), som i sin tur kräver strategisk planering för att nå målen. Allt därefter är taktik, genomförande och ”transpiratoriskt” arbete.

Den besvärliga biten är utvärdering av en sådan process. Aldrig kan sammanhängande beskrivningar direkt omformuleras till en konkret handlingsplan utan det blir snarare fragment, frö och skilda uppslag som kan bilda grund för långsiktiga mål.

Men – för att göra det lite effektivare, lite mer målinriktat och enligt egen erfarenhet, mer inspirerande så sätter jag upp en del förutsättningar och en del utgångspunkter. För det första kan det vara bra att genomföra en SWOT i inledningen. Det vill säga att arbetsgruppen, gärna individuellt i inledningen, beskriver företagets svaga och starka sidor liksom hot och möjligheter i ett omvärldsperspektiv. Då finns det ett tydligare ramverk för det visionära tänkandet.

Med vissa uppdragsgivare har jag, på grund av branschens karaktär, också genomfört scenariebeskrivningar. Alltså ett futuristiskt perspektiv på hur man kan se alternativa utvecklingstrender för en specifik bransch. Exempelvis beroende på nya trender i samhället, digitalisering (typ internet of things), miljö, internationalisering etc. Scenariebeskrivning i den formen ger det efterföljande visionsarbete också en viss inriktning och blir lättare att hantera i form av en workshop.

Avslutningsvis en viktighet som blir viktigare för varje år: mission. Det är ett begrepp som är vision närliggande, samspelar men tillför också en ny dimension. Mission kan sägas svara på frågan: vem skulle sakna oss (inte bara kunder utan alla tänkbara intressentgrupper) om vi försvann från marknaden? Detta blir ett resonemang kring vilka andra värden än att skapa lönsamhet för ägarna, trygghet för de anställda m.m. vi kan tillföra världen som ger oss existensberättigande och därmed långsiktig (lönsam) överlevnad?

Även om det är stora företag som idag sätter detta i system (typ IKEA, Volvo m.fl.) är jag övertygad om att det är en central fråga också för mindre företag.

Det är alltså många, det finns fler, puzzelbitar man kan arbeta med för att nå bra resultat. Och resultatet mäts i hur väl och konkret specifika mätbara mål kan formuleras - och där det kan utvecklas tydliga strategier för hur dessa ska uppnås!

Utvalda inlägg
Inga inlägg har publicerats på det här språket ännu
Håll ögonen öppna...
Senaste inlägg